Oferta

programy odpowiedzialności społecznej

programy odpowiedzialności społecznej

Programy odpowiedzialności społecznej (CSR)

Dlaczego firmy angażują się w wspieranie lokalnych społeczności? Czy lepiej sprzedaje się woda, której producent buduje studnie w Afryce? Po co wielki bank powołuje fundację zajmującą się wolontariatem? Czy kodeksy etyczne rzeczywiście wpływają na zachowania pracowników? Coraz więcej firm głoszących politykę odpowiedzialnego biznesu odpowiada na te pytania twierdząco.

CSR (Corporate Social Responsibility) staje się nie tylko modą, ale też ważnym elementem kultury korporacyjnej dla coraz większej liczby polskich firm. Odpowiedzialny biznes to koncepcja, według której organizacje już na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska w swej działalności gospodarczej i w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami i społecznością lokalną). Firmy wdrażające program  odpowiedzialnego biznesu cieszą się zwykle dobrą reputacją i dużą przychylnością rynku, bo  polityka CSR jest świadectwem świadomego, holistycznego działania przedsiębiorców, którzy – poza własnym interesem – uwzględniają też globalne problemy, potrzeby pracowników i dobro otoczenia. Odpowiedzialny biznes to nie koszt, a inwestycja: w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i w kształtowanie postaw kontrahentów. Celem priorytetowym jest tutaj osiągnięcie równowagi między efektywnością i dochodowością firmy a interesem społecznym.

Odpowiedzialny biznes to m.in.:

Zarządzanie różnorodnością (ang. diversity management)

Koncepcja zarządzania różnorodnością zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Rośnie liczba firm podejmujących działania z zakresu zarządzania różnorodnością, które mają przyczyniać się do eliminacji zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy i budowaniu kultury organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników. Aż ¾ największych amerykańskich koncernów posiada program zarządzania różnorodnością, więc mamy jeszcze sporo do nadrobienia w tej kwestii.
Zarządzanie różnorodnością znajduje swoje odzwierciedlenie w kodeksach etycznych przyjmowanych przez firmy, regulaminach i sposobach prowadzenia rekrutacji, narzędziach komunikacji wewnętrznej (teksty w biuletynach, elementy kampanii wewnętrznych). Wiele firm bierze udział w szerszych programach społecznych dotyczących m.in. mam w pracy, działalności zawodowej osób po 45 roku życia.

Etyka biznesu

Etyka biznesu to integralna część sposobu prowadzenia działalności biznesowej przez organizację. Określa standardy pracy wewnątrz firmy, relacje z klientami, kontrahentami i partnerami biznesowymi. Uczciwość, odpowiedzialność za każde działanie, szacunek stają się dzisiaj nie do przecenienia w budowie wizerunku firm.
Kodeks etyczny. Ważnym narzędziem służącym budowaniu poprawnych zachowań pracowników w firmie jest posiadanie i egzekwowanie kodeksu etycznego, który jest zbiorem zasad, reguł i procedur akceptowanych przez pracowników i kadrę menedżerska firmy. Wprowadzenie kodeksu etycznego wymaga szerokiej kampanii informacyjnej. Jej odpowiednie zaprojektowanie może okazać się ważnym elementem wdrożenia i wcielenia w życie zasad zapisanych w kodeksie. Nad przestrzeganiem zasad kodeksu może w firmie czuwać rzecznik etyki. Dobrym rozwiązaniem jest również stworzenie specjalnej zakładki w serwisie intranetowym poświęconej etyce.

Działania wspierające zrównoważony rozwój

Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Jednym z kluczowych elementów tego rodzaju działań jest ochrona zasobów naturalnych i środowiska. Dlatego dzisiaj w ramach polityki zrównoważonego rozwoju wiele firm prowadzi edukację ekologiczną zarówno pracowników, jak i lokalnych społeczności. Ekologia jest ważna. Korzyścią z prowadzenia działań o charakterze proekologicznym wewnątrz organizacji jest redukcja ilości odpadów i  kosztów, dzięki zmniejszeniu zużycia energii, wody, surowców. Jednak najważniejszą korzyścią jest budowanie zaufania i wizerunku firmy ekologicznej i odpowiedzialnej społecznie.
Realizujemy kampanie proekologiczne, planujemy strategie ekologicznej aktywności firmy, nagłaśniamy zbiórki elektroodpadów, prowadzimy konkursy ekologiczne i inne wydarzenia promujące ekologię.

Wolontariat pracowniczy

Jednym ze sposobów realizacji działań z zakresu społecznego zaangażowania biznesu może być wolontariat pracowniczy. Polega on na wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych. Pracownicy – wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast firma umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie. Wśród rozmaitych aktywności w zakresie wolontariat pracowniczego istnieje możliwość udziału w ogólnopolskich akcjach społeczno – charytatywnych, tworzenia własnych programów społecznych, łączenia wolontariatu z wyjazdami integracyjnymi, organizacji przez wolontariuszy zbiórek pieniędzy bądź darów, organizacji pomocy logistycznej dla stowarzyszeń i fundacji. Firmowi wolontariusze mogą opiekować się dziećmi, osobami starszymi, zwierzętami. Najważniejsze, aby program wolontariatu rzeczywiście angażował pracowników, dając im i firmie satysfakcję i poczucie spełnionej odpowiedzialności.

« wróć do listy ofert